GDPR compliancy


Informatie beheerder van de data:

De website www.jllambert.com  is eigendom van:

ETS J.L. LAMBERT N.V., Josse Biesmansstraat 57, 1560 HOEILAART

Doordat u met ons mogelijk  een commerciële relatie aangaat zullen we de noodzakelijke gegevens van u of uw bedrijf bewaren voor het uitvoeren van de door u gegeven opdracht. Dat is nominaal:

 • Naam en voornaam
 • Vennootschapsnaam en vennootschapsvorm
 • Straat, nummer en huisnummer
 • Land, postnummer en gemeente
 • Communicatie-info: telefoon, gsm, e-mailadres en website.

In principe gaan wij geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens over u verwerken. Het kan uiteraard altijd dat u zelf dergelijke informatie heeft meegedeeld via een contact-formulier, of ter plaatse hebt achtergelaten in de zaak. Deze informatie wordt dan toegevoegd aan uw record.

Mocht u om een of andere reden overtuigd zijn dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, wordt u vriendelijk verzocht om contact op te nemen via bovenstaande gegevens, wij engageren ons om dat snel recht te zetten.

Wij zullen de persoonsgegevens van zowel de koper als de cliënt zorgvuldig behandelen conform de geldende wettelijke bepalingen, wij passen de regelgeving plichtbewust toe.

Waarom we gegevens nodig hebben is voor het verwerken uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Uw opdrachten en bestelling te kunnen uitvoeren
 • U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om service-diensten te verstrekken
 • Voor de nazorg

Wij zullen uw persoonsgegevens tevens bewaren voor onze wettelijke verplichting m.b.t. het voeren van onze fiscale en juridisch verplichtingen. Uw gegevens blijven in ons computersysteem bewaard tot u deze vraagt om te verwijderen. Wij zullen uw gegevens nooit delen of verkopen met/aan derden tenzij het gaat om uw dienst verder te zetten, bijvoorbeeld door het inschakelen van een onderaannemer, een leverancier, enz. waaronder een transporteur.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • U heeft steeds het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan u schriftelijk sturen via bovenstaande gegevens. We vragen u dat per brief of e-mail te willen doen.
 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering effectief door u is ingediend, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Uw verzoek wordt dan zo snel mogelijk en ten laatste binnen de maand behandeld.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer ernstig en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via bovenstaande gegevens.

Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk worden geacht voor iedere directe of indirecte schade die veroorzaakt zou worden door een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde.

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be) 

Voor meer informatie i.v.m. privacy, verwijzen wij naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: http://www.privacycommission.be.